Acest website foloseşte cookie–uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii./ This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies.

Admitere la Facultatea de Farmacie a Universității Titu Maiorescu

5017 Vizualizări 0 Comment
Admitere Farmacie

Vrei să devii FARMACIST?

Dezvoltă-ți o carieră de succes de pe băncile Facultății de Farmacie a Universității Maiorescu!

 

Vino la Facultate de Farmacie a Universității Titu Maiorescu, în cadrul celei mai performante universități private din țară!

Universitatea Titu Maiorescu oferă respect pentru student, atmosferă plăcută, educație de calitate în condiții de studiu ultramoderne, unice în țara noastră, competențe specifice, competivitate, perspective reale de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes!

PIAȚA FARMACEUTICĂ ESTE ÎN CREȘTERE, CONFORM ANALIZELOR DE PIAȚĂ EFECTUATE DE CEGEDIM! – vezi AICI

Iată doar câteva exemple de posturi disponibile pentru FARMACIȘTI în acest moment! – AICI

Inscrierile pentru admitere la programul de studii de licență de Farmacie se va organiza in perioada 3-22 iulie 2017 și, dacă va fi cazul, în perioada 4-23 septembrie 2017. 

 

Dacă vrei să te înscrii la Facultatea noastră de Farmacie te informez că sediul unde se fac înscrierile este situat în Calea Văcăreşti nr. 189.

Admiterea se face pe baza de DOSAR, în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice dintre media examenului de Bacalaureat si nota probei de limba romana de la BAC, în limita cifrei de şcolarizare de 50 de locuri. Trebuie să iei cel puțin nota 5.00 ca să fii admis.

Studiile de licență ale Facultății de Farmacie durează 5 ani (adică 10 semestre), ceea ce echivalează cu 300 de credite.

Cifra de școlarizare pentru Facultatea noastră de Farmacie este de 50 de locuri.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență, candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

d)    diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată pentru absolvenții altor facultăți;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul.

Pentru admiterea în programele de studii universitare de licență, candidații care au urmat studiile liceale în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

d)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

e)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

f)     certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

g)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

h)    trei fotografii tip carte de identitate;

i)      actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face în Calea Văcăreşti nr. 189, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

Candidații cetățeni străini depun dosarele la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter).

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere la examenul de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO090BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene este de 100 de lei. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni străini din state terțe este de 300 de lei. 

Taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română este de 450 de lei.

În anul universitar 2016-2017, Universitatea Titu Maiorescu acordă studenților următoarele reduceri din taxa anuală de școlarizare:

  1. Reducere de până la 5% pentru anul I de studii de licență absolvenților de liceu care au obținut media generală 10 (zece) la examenul de bacalaureat;

  2. Reducere de până la 5% la una dintre facultăți în cazul studenților înmatriculați la studii universitare de licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență în Universitatea Titu Maiorescu (indiferent de forma de învățământ), pe baza adeverinței eliberate de una dintre cele două facultăți;

  3. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studii universitare de licență a unor persoane din aceeași familie (soț-soție, părinți-copii, frați-surori), pe bază de documente justificative (certificat de căsătorie, certificat de naștere, adeverință de la facultate). Reducerea se acordă unei singure persoane din cadrul aceleiași familii;

  4. Gratuitate în primul an de studii universitare de licență pentru laureații olimpiadelor școlare internaționale (premiile I, II, III, mențiune) din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, dacă programul de studii în care studentul este înmatriculat corespunde domeniului în care se încadrează olimpiada respectivă.

Acordarea reducerilor din taxa anuală de studii se realizează în baza unei cereri adresate Decanului facultății, însoțită de documente doveditoare, depusă la secretariatul facultății până la data de 31 octombrie 2017. Cererea vizată de Decan se supune aprobării Președintelui Consiliului de Administrație. Reducerile de taxă nu se cumulează, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasă. Studenții care plătesc parțial taxa de școlarizare în baza participării la programe de mobilități ERASMUS+ nu beneficiază de reducerile menționate mai sus.

Mai multe despre ce presupune Facultatea de Farmacie gasesti AICI.

Mai multe despre Universitatea Titu Maiorescu gasesti AICI.

Pentru mai multe detalii accesează website-ul Facultății de Farmacie sau contactează-mă direct pe mine!

Vrei să afli mai multe despre evenimentele din Universitatea noastră? Click AICI!

0 Comentarii

Lasă un comentariu